четвъртък, 4 юни 2020 г.

ЗЛАТНАТА МАТРИЦА - НЕВИДИМИЯ ДИРИГЕНТ НА ФИНАНСОВИТЕ ПАЗАРИ

Здравейте!


В предишната ми статия СКРИВАЛИЩЕТО НА ФИ  започнах разказ за скритите закономерности на Златното Сечение.
В  статията  показах колко много  потенциал има този еталон във всяко едно квадратче на универсалната базова математическа система, известна още като Декартова координатна система.


Сега продължавам темата, като тук ще разгледам силата на въздействие на Златното Сечение върху финансовите пазари и как може да се използва това в практиката за прогнозиране.
Ще разгледам начина му на въздействие върху най-голямата времева графика - Monthly.
Характерното за нея е, че тя показва голямата, стратегическа картина на развитие на финансовия инструмент. Така ще добиете представа какви са скритите закономерности и причините за формиране на всички поредни исторически ДЪНА И ВЪРХОВЕ, от самото начало на проследяване на курса, до днес и в бъдеще.


Ето как изглежда движението на валутната двойка EUR/USD  от 1971г. до наши дни:
Виждаме една почти 50 годишна история на развитие на курса през годините. Всеки бар от нея отразява достигнатия ценови диапазон в рамките на един месец. Виждат се и най-големите ДЪНА и ВЪРХОВЕ през този голям период.
Звучи невероятно, но цялата картина на графиката е подчинена на изключителна математическа хармония. Всичко, което виждаме върху нея се развива напред във времето под въздействието на Матрица, изградена от зависимостите на Златното Сечение.


Както ще видим по-надолу, този Еталон се проявява като истински диригент във всяко едно движение на пазара - няма нито един участък с хаотично движение. Нито един  ВРЪХ или ДЪНО не е формиран случайно или изолирано от останалите.
Напротив, всеки бар на графиката е целенасочен и следва принципа на Златното Сечение, показан по-надолу в изложението.


За по-кратко, оттук нататък ще говоря за т.нар. Златна Матрица, която постоянно и непрекъснато въздейства върху всичко онова, което виждаме върху отделните времеви графики.
Принципът на повторяемост, заложен в нея при движението на курса във времето позволи изготвянето на авторска методика за анализ и прогнозиране върху всяка времева графика - Monthly, Weekly, Daily, H4, H1, M30.


Без да се впускам в подробности относно методиката, започвам разглеждането на Златната Матрица с твърдението, че върху графиките на валутните курсове няма нищо излишно или случайно.
Принципът на развитие на ценовите нива във времето  е следния:
Всеки един следващ най-голям ВРЪХ или ДЪНО се поражда и е зависим от предходните два най-големи последователни ВРЪХ и ДЪНО.
Нека разгледаме по-подробно графиката Monthly:


За показания пример ДЪНОТО в т.С е породено и зависимо от предходните ВРЪХ в т.В и ДЪНО в т.А.
ВЪРХЪТ в т.D е породен и зависим от предходните ДЪНО в т.С и ВРЪХ в т.В.
Аналогично - ДЪНОТО в т.Е е породено от ВЪРХА в т.D и ДЪНОТО в т.С;
ВЪРХЪТ в т.F е породен от ДЪНОТО в т.Е и ВЪРХА в т.D;
ДЪНОТО в т.G1 е породено от ВЪРХА в т.F и ДЪНОТО в т.Е.Сега ще разберете кой е невидимия диригент, предизвикал тяхното формиране.

Всички зависимости между показаните най-големи ДЪНА и ВЪРХОВЕ( като се започне от началото в т.А, до наши дни в т.G1, и в бъдеще), са подчинени на действието на Златната Матрица. Тя от своя страна е изградена от зависимостите на Златното Сечение.


Как по-точно?

Нека разгледаме тренда от ДЪНОТО в т.А до ВЪРХА в т.В, за да видите как той е повлиял на датата на формиране на следващото ДЪНО в т.С.
Прекарал съм хоризонтални ценови линии през т.А и т.В, за да се определи ценовия диапазон между двете точки. Получаваме отсечката ВВ1, която ще ни покаже по какви зависимости се е формирала датата на настъпване на следващото ДЪНО в т.С:
Върху отсечката ВВ1 е спуснат индикатора "Корекция на Фибоначи".
Той показва всички нива на Златното Сечение за тази отсечка върху графиката:
На следващата графика са прекарани линии през всички нива на Фибоначи, пресичащи отсечката ВВ1.
Отсечката АВ1 показва продължителността на времевия период, за който се е формирал ВЪРХА в т.В.
От ДЪНОТО в т.А са прекарани линии, пресичащи отсечката ВВ1 през всяко от тези нива, до достигане на нивото 100.0.
Вижда се, че линията преминаваща през точката на нивото 61.8 върху ВВ1, пресича нивото 100.0 в точка, лежаща на вертикалната времева линия на ДЪНОТО в т.С.Линията, преминаваща през точката на нивото 50.0 върху ВВ1 пресича нивото 100.0 в точка, показваща датата на формиране на първия от поредицата ВЪРХОВЕ.
Линията, преминаваща през точката на нивото 38.2 върху ВВ1 пресича нивото 100.0 в точка, лежаща на вертикалната времева линия на ВЪРХА в т.D.
Линията, преминаваща през точката на нивото 23.6 върху ВВ1 пресича нивото 100.0 в точка, лежаща на вертикалната времева линия на ВЪРХА в т.F.


Това първо разполагане на Златната Матрица върху отсечката ВВ1 показва връзката и взаимозависимостите между точките А, В и датата на формиране на точка С.


Продължаваме напред по графиката.
Нека разгледаме каква е връзката между ВЪРХА в т.В, ДЪНОТО в т.С и следващия ВРЪХ в т.D. За целта е определен  ценовия диапазон между т.В и т.С, като е означен с отсечката С1С. Върху нея е спуснат индикатора "Корекция на Фибоначи". Той показва всички нива на Златното сечение за тази отсечка върху графиката.


Аналогично отсечката В1С показва продължителността на времевия период, за който се е формирало ДЪНОТО в т.С.
От т.В1 са прекарани линии, пресичащи отсечката С1С през всяко от тези нива, до достигане на нивото 100.0.
Вижда се, че линията преминаваща през точката на нивото 61.8 върху С1С, пресича нивото 100.0 в точка, показваща датата на формиране на първия от поредицата ВЪРХОВЕ.
Линията, преминаваща през точката на нивото 50.0 върху С1С пресича нивото 100.0 в точка, показваща датата на формиране на втория от поредицата ВЪРХОВЕ.
Линията, преминаваща през точката на нивото 38.2 върху С1С пресича нивото 100.0 в точка, лежаща на вертикалната времева линия на ВЪРХА в т.D.
Линията, преминаваща през точката на нивото 23.6 върху С1С пресича нивото 100.0 в точка, лежаща на вертикалната времева линия на ДЪНОТО в т.Е.


От второто разполагане на Златната Матрица върху отсечката С1С се вижда връзката и взаимозависимостите между точките В, С и датата на формиране на точка D.


Продължаваме напред по графиката, като по аналогичен начин разглеждаме ценовия диапазон между т.С и т.D - това е отсечката DD1.

Вижда се, че линията преминаваща през точката на нивото 61.8 върху DD1, пресича нивото 100.0 в точка, лежаща на вертикалната времева линия на ДЪНОТО в т.Е.
Линията, преминаваща през точката на нивото 50.0 върху DD1 пресича нивото 100.0 в точка, показваща датата на формиране на първия голям локален ВРЪХ след ДЪНОТО в т.Е.
Линията, преминаваща през точката на нивото 38.2 върху DD1 пресича нивото 100.0 в точка, показваща датата на формиране на втория голям локален ВРЪХ след ВЪРХA в т.F.
Линията, преминаваща през точката на нивото 23.6 върху DD1 пресича нивото 100.0 в точка, показваща датата на формиране на бъдещ най-голям ВРЪХ или ДЪНО.

От третото разполагане на Златната Матрица върху отсечката DD1 се вижда връзката и взаимозависимостите между точките С, D и датата на формиране на точка Е.

По аналогичен начин на долната графика е разгледан ценовия диапазон между точки D и Е, чрез отсечката Е1Е.

Златната Матрица, разположена върху тази отсечка, показва връзката и взаимозависимостите между ВЪРХА в т.D, ДЪНОТО в т.Е и датата на формиране на следващия най-голям ВРЪХ в т.F.
Вижда се от прекараните линии, че при формирането на датата на т.F е повлияло нивото 50.0 по Фибоначи.
Линиите, прекарани през точките на нивата 61.8 и 38.2 върху Е1Е показват датите на формиране на два от най-големите локални ВЪРХОВЕ, съответно преди и след историческия ВРЪХ в т.F.
Най-интересна за всички нас е линията, която преминава през точката на нивото 23.6 върху Е1Е.
Тя показва, че е формирано второто най-голямо ДЪНО след точка F в тoчка G2. То е по-високо от предното ДЪНО в т.G1. Тъй като линията, прекарана през точката на нивото 23.6 е последна за ценовия интервал Е1Е, точка G2 се явява крайно ДЪНО. Поради това сега сме в период на започване на  нов дългосрочен възходящ тренд, който ще завърши с оформянето на следващ най- голям ВРЪХ през лятото на 2026 г.


Продължаваме напред по графиката, като ще разгледаме въздействието на Златната Матрица върху следващия ценови диапазон - между т.Е и т.F, чрез отсечката FF1.

Вижда се, че линиите преминаващи през точките на нивата 61.8 и 50.0 върху FF1, пресичат нивото 100.0 в точки, показващи датите на формиране на две от най-големите  ДЪНА след ВЪРХА в т.F.
Линията, преминаваща през точката на нивото 38.2 върху FF1 пресича нивото 100.0 в точка, показваща датата на формиране на крайното най-голямо  ДЪНО след ВЪРХA в т.F.

Линията, преминаваща през точката на нивото 23.6 върху FF1 пресича нивото 100.0 в точка, показваща датата на формиране на далечно най-голямо  ДЪНО в началото на 2033 г.

Този модел на анализ и прогнозиране, приложен върху графиката Weekly, ще покаже какви са закономерностите при формирането на седмичните най-големи ДЪНА и ВЪРХОВЕ.
Ще покаже и прогнозните дати, на които да очакваме формирането на бъдещите седмични ДЪНА и ВЪРХОВЕ.
По аналогичен начин Златната Матрица се използва и върху по малките времеви графики.Въпреки привидната простота на модела обаче, е необходимо да се спазват строго определени правила и зависимости при разполагането на Матрицата. Иначе няма да се получат правилни и точни прогнози.

Дотук разгледах само първата част от модела на Златната Матрица, който служи за определяне на датите на формиране на очакваните нови ДЪНА и ВЪРХОВЕ.
Има и втора част на модела, който служи за определяне на очакваните ценови нива в тези ДЪНА и ВЪРХОВЕ.


На базата на всичко това е разработена авторска методика за графично прогнозиране.
Тя служи за правилно определяне на датите и ценовите нива  при очакваните нови ДЪНА и ВЪРХОВЕ върху всички времеви графики.

Който се интересува повече от приложението на Златната Матрица и методиката за работа с нея, нека да ми пише на имейл: kgugov@abv.bg


............................................................................................
В тази  обзорна статия само загатнах за огромното въздействие на един от Еталоните на Вечността в процесите, движещи финансовите пазари.
Който се интересува от тази тема знае, че има и други, свързани със Златното Сечение Еталони. За въздействието им върху всички процеси и системи съм споменавал в предишни мои статии.

В следващи публикации ще отворя още ключалки, пазещи познанието за тези удивителни Еталони на Вселената.
В крайна сметка, каквото и да се опитваме да правим, накрая се превръща в техен продукт...
четвъртък, 14 май 2020 г.

EUR/USD прогноза на графиката Daily за периода 11.05. - 15.05.2020г. - Изпълнение

Здравейте!


Изтече времевия период на предишната ми дневна прогноза, която изпратих на всички читатели, които ми писаха че желаят да я получат.
Самата прогноза и текста към нея бяха следните:


" В периода 11.05. – 15.05.2020г. очаквам да се формира следващ дневен ВРЪХ в точка J около 12.05.2020 г. при ценово ниво около 1.0930.

Изразът „очаквам да се формира следващ дневен ВРЪХ в точка J около 12.05.2020г.“ означава следното:

Тъй като тази прогноза е съставена в почивен за пазарите ден ( днес е 09.05. – събота), началото на търговската сесия в понеделник ще започне на 11.05.2020г.

Това означава, че начертаната върху графиката дата 11.05.2020г. през т.J  в действителност ще е изместена с 1-2 дни напред и реално очаквам т.J да се формира на 12.05. или 13.05.2020г.

Важно уточнение, което искам да направя - тази прогноза не е препоръка за вземане на решение от Ваша страна за търговия на финансовите пазари.

Тя отразява мое виждане за евентуално бъдещо движение на валутния курс, нищо повече.

Отговорността за търговските Ви сделки е изцяло ваша!

Пожелавам Ви успешна търговия! "

 Сега публикувам резултата от реалното изпълнение през изтеклата седмица.Вижда се, че курса формира дневен ВРЪХ в т.J на 13.05.2020г. при ценово ниво 1.08961.


Какво да се очаква в предстоящата седмица?


Прогнозата ми е готова и съм я изпратил на всички, които са абонирани за тази информация.


Тук няма да я помествам, но ще я изпратя на всеки читател, който желае да я получи.
Пишете ми кратко съобщение на имейл  kgugov@abv.bg и ще ви я изпратя, заедно с указания по нея.


Важно уточнение, което искам да направя - тази прогноза не е препоръка за вземане на решение от ваша страна за търговия на финансовите пазари.

Тя отразява мое виждане за евентуално бъдещо движение на валутния курс, нищо повече.
Отговорността за търговските ви сделки е изцяло ваша!


Пожелавам на всички успешна търговия!

събота, 9 май 2020 г.

EUR/USD прогноза на графиката Daily за периода 11.05. - 15.05.2020г.

Здравейте!


Изтече времевия период на предишната ми дневна прогноза и сега публикувам резултата от реалното изпълнение през изтеклата седмица.


Прогнозата беше следната:
Очакванията ми бяха, че курса ще формира ново дневно ДЪНО до около 09.05. при ценово ниво около 1.0850.


Реалното изпълнение е следното:
Вижда се, че курса формира ново дневно ДЪНО в точка I на 07.05. в 17:00 ч. при ценово ниво 1.07663.


Какво да очакваме през новата седмица?


Прогнозата ми е готова и съм я изпратил на всички, които са абонирани за тази информация.


Тук няма да я помествам, но ще я изпратя на всеки читател, който желае да я получи.
Пишете ми кратко съобщение на имейл  kgugov@abv.bg и ще ви я изпратя, заедно с указания по нея.


Важно уточнение, което искам да направя - тази прогноза не е препоръка за вземане на решение от ваша страна за търговия на финансовите пазари.

Тя отразява мое виждане за евентуално бъдещо движение на валутния курс, нищо повече.
Отговорността за търговските ви сделки е изцяло ваша!


Пожелавам на всички успешна търговия!събота, 2 май 2020 г.

EUR/USD прогноза на графиката Daily за периода 04.05. - 08.05.2020г.

Здравейте!


Изтече времевия период на предишната ми прогноза. Тя изглеждаше така:
Очакванията ми бяха, че от ДЪНОТО в т.G курса ще започне възходящо движение и ще формира нов дневен ВРЪХ около 30.04.2020г. при ценови нива около 1.1000.
Прогнозата изготвих по методиката ми за графично прогнозиране ЕТАЛОНЪТ 3/4/5 като всички, които я ползват, знаят защо съм посочил тази дата и това ценово ниво.


Реалното изпълнение е следното:
Курсът формира дневен ВРЪХ на 01.05.2020г. в т.Н, като цената в тази точка достигна ниво 1.10184 и след това дневния бар затвори при ниво 1.09788.


Какво очаквам през новия седмичен период?
Новият ми файл с прогнози и анализ на различните времеви графики е готов и изпратен до всички, които са абонирани за тази информация.


За всички останали читатели тук помествам прогнозата си за предстоящо движение на курса само върху дневната графика за периода 04.05. - 08.05.2020г. ( Вижте графиката по-горе).


Считам, че курса през този период ще има корективно движение надолу, като ще формира следващо дневно ДЪНО около 09.05.2020г. в т.I при ценови нива около 1.0850.


Важно уточнение, което искам да направя - тази прогноза не е препоръка за вземане на решение от ваша страна за търговия на финансовите пазари.

Тя отразява мое виждане за евентуално бъдещо движение на валутния курс, нищо повече.
Отговорността за търговските ви сделки е изцяло ваша!

Пожелавам на всички успешна търговия!

понеделник, 20 април 2020 г.

EUR/USD прогноза на графиката Daily за периода 20.04. - 30.04.2020г.

Здравейте!

От предната ми публикация измина почти месец.
Както се вижда от реалната графика до момента, предишната ми прогноза се изпълни в края на месец Март, като курса формира дневен ВРЪХ при ценово ниво 1.11469. 
След формирането на т.D имаше следващи два екстремума - т.Е и т.F.
Тези от вас, които са абонирани за анализите ми, получиха навреме информация с прогнози за предстоящото движение и върху по-малките времеви графики.

За всички останали читатели тук помествам прогнозата си за предстоящо движение на курса върху дневната графика за периода 20.04. - 30.04.2020г ( Вижте графиката по-горе).

Считам, че курса ще оформи следващо дневно ДЪНО около 22.04. при ценови нива около 1.0768. След това ще започне отново възходящо движение, което ще формира  дневен ВРЪХ около 1.1000 в т.Н.
Възможно е курса да достигне в т.Н и до по-високото ниво 1.1150.


Важно уточнение, което искам да направя - тази прогноза не е препоръка за вземане на решение от ваша страна за търговия на финансовите пазари.

Тя отразява мое виждане за евентуално бъдещо движение на валутния курс, нищо повече.
Отговорността за търговските ви сделки е изцяло ваша!


Пожелавам на всички успешна търговия!

понеделник, 23 март 2020 г.

EUR/USD прогноза на графиката Daily

Здравейте!


Много читатели на блога сега са в непредвиден домашен престой поради коронавируса и ще се опитат да спечелят от създалата се ситуация, като търгуват по-активно на Форекс.


В тяхна помощ ще публикувам поредица от статии, в които ще помествам свои прогнози върху различни времеви графики.


Днес публикувам прогнозата си за движението на EUR/USD върху графиката Daily.
Тези от вас, които са абонирани за прогнозите ми, я получиха още на 21.03.2020г., заедно с анализ и прогнози върху няколко различни времеви графики.


И така, считам че върху дневната графика курса ще има възходящо движение, което ще формира дневен ВРЪХ около 03.04.2020г. при ценови нива около 1.1080.


Защо смятам така?
Ще отговоря на всеки, който ми пише на познатия имейл: kgugov@abv.bg

Важно уточнение, което искам да направя - тази прогноза не е препоръка за вземане на решение от ваша страна за търговия на финансовите пазари.

Тя отразява мое виждане за евентуално бъдещо движение на валутния курс, нищо повече.
Отговорността за търговските ви сделки е изцяло ваша!


Пожелавам на всички успешна търговия!

неделя, 8 март 2020 г.

EUR/USD прогноза на Н1

Здравейте!

В предишната си статия бях публикувал прогноза за движението на курса по времевата графика Н4. 
Там бях посочил, че очаквам курса EUR/USD да формира ВРЪХ върху тази графика на 06.03.2020 г. в часовете след оповестяване на данните за Non farm payrolls в САЩ.

Ето как се разви реално движението на курса върху Н4:

Тези от вас, които следят икономическия календар и  съобразяват търговията си с данните, публикувани от институциите, бяха неприятно изненадани.

Оказа се, че въпреки много по-добрите данни от очакваните за заетостта в САЩ, доларът не поскъпна. Напротив - още поевтиня.

Причината - на движенията върху графиките влияят други, скрити закономерности.
Как можем да ги откриваме  и използваме в търговията си?

Прогнозите, които публикувам тук са въз основа на авторска методика за графично прогнозиране.
В нея са разгледани детайлно всички закономерности, които движат курса върху различните времеви графики.

Много читатели на блога ме питат - как изглежда прогноза изготвена за по-кратък период.
Такива прогнози  подготвям по същия математически модел, който използвам и при по-големите времеви графики.

Ето една актуална прогноза върху графиката Н1:


На нея съм показал какво очаквам от движението на курса в рамките на 2-3 дни.
Според мен края на корекцията, започнала от ВЪРХА в т.А, ще завърши около 13.03. при ценово ниво около 1.11000.

Прогнозата е изготвена по методиката ми за графично прогнозиране ЕТАЛОНЪТ 3/4/5.

Важно уточнение, което искам да направя - тази прогноза не е препоръка за вземане на решение от ваша страна за търговия на финансовите пазари.

Тя отразява мое виждане за евентуално бъдещо движение на валутния курс, нищо повече.

Отговорността за търговските ви сделки е изцяло ваша!
Пожелавам на всички успешна търговия!


четвъртък, 5 март 2020 г.

EUR/USD прогноза на Н4

Здравейте!

В тази статия публикувам краткосрочна прогноза за движението на курса EUR/USD върху графиката Н4:


Считам, че курса ще оформи Н4 ВРЪХ на 06.03.2020 г. в часовете след оповестяването на информацията за Non farm payrolls в САЩ.
Ценовото ниво при ВЪРХА според мен ще е около 1.12300.
Прогнозата е изготвена по методиката ми за графично прогнозиране ЕТАЛОНЪТ 3/4/5.


Важно уточнение, което искам да направя - тази прогноза не е препоръка за вземане на решение от ваша страна за търговия на финансовите пазари.
Тя отразява мое виждане за евентуално бъдещо движение на валутния курс, нищо повече.
Отговорността за търговските ви сделки е изцяло ваша!


Пожелавам на всички успешна търговия!

вторник, 25 февруари 2020 г.

EUR/USD ПРОГНОЗА - ИЗПЪЛНЕНИЕ

Здравейте!

В предишната ми статия бях публикувал следната прогноза относно движението на курса EUR/USD върху графиката Daily през месец Февруари:


Реалното изпълнение върху графиката може да се види на долната диаграма:


Оставил съм символите и линиите, както са поставени върху първата диаграма.
Вижда се, че курса формира дневно ДЪНО на 21.02.2020 г. при ценово ниво 1.07774 и сега започва своето възходящо движение.

Какво очаквам през  месец Март върху дневната графика?
До какво ниво и до коя дата ще расте курса върху нея?

Пишете ми на kgugov@abv.bg  и ще Ви изпратя актуалната си нова прогноза.

Поздрави и успешна търговия!сряда, 5 февруари 2020 г.

EUR/USD ПРОГНОЗА

Здравейте!

Получих множество запитвания от читатели на блога, каква е прогнозата ми за предстоящото движение на курса EUR/USD през месец Февруари.

Както знаем, най-добре изразен тренд в рамките на период от 1 месец може да се види върху графиката Daily.
Ето защо публикувам прогнозата си върху тази времева графика.
При изготвянето и съм използвал методиката за графично прогнозиране ЕТАЛОНЪТ 3/4/5.

Прогнозата ми е следната:

Според мен, курса ще завърши низходящия си тренд около 24.02.2020г., при ценови нива около 1.0878. в точка М.
Между точките J, K, L и М има определени графични и математически зависимости, които могат да се видят само с помощта на методиката за графично прогнозиране ЕТАЛОНЪТ 3/4/5.

Който желае повече информация как се намират тези зависимости и как с тяхна помощ може да се направи вярна прогноза относно бъдещо движение на валутните курсове, нека да ми пише на kgugov@abv.bg.

Можете да се запознаете с успеваемостта на методиката и от предишните ми статии в блога.

Пожелавам на всички успешна търговия!

понеделник, 2 декември 2019 г.

EUR/USD ПРОГНОЗИ И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Здравейте!

Повече от два месеца изминаха от последната ми публикация, където бях поместил една прогноза за движението на курса EUR/USD върху графиката Н4. 

Как се изпълни тази прогноза, можете да видите от реалните графики. Има я и в публикацията по-надолу в приложените графики.

По молба на много читатели и като равносметка за успеваемостта на прогнозите ми през изтичащата вече 2019 година, тук помествам хронологично прогнози и изпълнението им върху графиките Daily и Н4.

1.Графики EUR/USD Daily

ПРОГНОЗА 1:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 1:


ПРОГНОЗА 2:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 2:


ПРОГНОЗА 3:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 3:
2.Графики EUR/USD H4:

 ПРОГНОЗА 1:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 1:


ПРОГНОЗА 2:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 2:


ПРОГНОЗА 3:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 3:


ПРОГНОЗА 4:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 4:


ПРОГНОЗА 5:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 5:


ПРОГНОЗА 6:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 6:


ПРОГНОЗА 7:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 7:


ПРОГНОЗА 8:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 8:


ПРОГНОЗА 9:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 9:


ПРОГНОЗА 10:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 10:


ПРОГНОЗА 11:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 11:


ПРОГНОЗА 12:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 12:


ПРОГНОЗА 13:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 13:


ПРОГНОЗА 14:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 14:


ПРОГНОЗА 15:

ИЗПЪЛНЕНИЕ 15:

Графиките показват каква успеваемост на прогнозите се постига при правилното използване на ЕТАЛОНЪТ 3/4/5. 

Както се вижда, това е важен и надежден инструмент при вземане на правилни решения за  влизане и излизане на финансовите пазари. И най-вече - печеливши!

Който желае повече информация относно прогнозите, абонамента за тях и как се работи с курса за графично прогнозиране ЕТАЛОНЪТ 3/4/5, нека да ми пише на познатия имейл: kgugov@abv.bg.

Пожелавам на всички Весели Коледни и Новогодишни Празници!
И Успешна 2020 година!